firmy biznesowe Štěpán Pavlíček

z siedzibą pod adresem Dětochova 369, 281 29 Žiželice

numer identyfikacyjny: 02602598

wpisana do Rejestru Handlowego od 29.1.2014 r.

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.dopravnispony.cz1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1 Niniejsze Warunki handlowe (dalej tylko "Warunki handlowe") firmy Štěpán Pavlíček, z siedzibą Dětochova 369, 281 29 Žiželice, nr ID 02602598, wpisanej do Rejestru Handlowego od 29.1.2014 (dalej tylko "Sprzedający") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.dopravnispony.cz (zwanej dalej "Stroną Internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony Internetowej (zwanego dalej "Interfejsem Internetowym Sklepu").

1.2 Warunków nie stosuje się, jeżeli osoba, która zamierza nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która działa w ramach zamawiania towaru w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

1.4 Postanowienia warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i Warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego na Stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (dalej jako "konto użytkownika"). Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizowania informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzystał z Konta Użytkownika przez okres dłuższy niż 5 lat lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Wszystkie prezentacje towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony w zwykły sposób drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z nim opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie internetowym sklepu, obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towar, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie "Zamówieniem").

W przypadku ceny, która jest oczywistym błędem pisarskim lub liczbowym, cena nie jest wiążąca i umowa kupna nie zostaje zawarta.

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i skorygowania przez Kupującego ewentualnych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacja), które Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie i nie mogą one odbiegać od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:
gotówką w siedzibie Sprzedającego pod adresem Dětochova 369, 281 29 Žlilice;
gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
przelewem na rachunek Sprzedającego nr 670100-2210111568/6210, prowadzony w mBanku (zwany dalej "rachunkiem Sprzedającego");
w gotówce za pośrednictwem systemu płatności GoPay;
bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej;
poprzez kredyt udzielony przez stronę trzecią.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego zadatku ani żadnej innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień artykułu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione z chwilą wpływu odpowiedniej kwoty na konto Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Sekcja 2119 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7 Upusty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny za towar i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1.      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić m.in. od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem Kupującego lub osoby Kupującego, umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, od umowy o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument uszkodził oryginalne opakowanie.

5.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest załącznikiem do warunków umowy. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail prodávajícíhoinfo@dopravnispony.cz.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z artykułem 5.2 Warunków, Umowa kupna zostaje anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy przez Kupującego w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy Zakupu. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedającego, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupnej, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę z tytułu uszkodzenia towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) kodeksu cywilnego, Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu bez zbędnej zwłoki cenę zakupu w gotówce na konto wskazane przez Kupującego.

5.7 Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest Kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2 Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący ponosi koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.5 Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, o ile zostały przez niego wydane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron w odniesieniu do prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego odbioru. W szczególności Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego sprzedający deklaruje ich użycie lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca,

7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze; oraz

7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3.Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 Regulaminu, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, z powodu zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub użytkowania, jaki towar miał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z właściwości towaru.

7.4 Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5 Kupujący będzie dochodził praw wynikających z wadliwego wykonania umowy pod adresem siedziby Sprzedającego, gdzie przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do sprzedanego asortymentu, bądź w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów z chwilą uiszczenia pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) kodeksu cywilnego.

8.3 Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@dopravnispony.cz. Sprzedawca przesyła informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

8.4 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać platformę internetowego rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia handlowego. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu.

8.7 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego. Więcej informacji na temat takiego przetwarzania można znaleźć na stronie: https://www.dopravnispony.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

9.2 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.

9.3 Dokonując wyboru prawa zgodnie z niniejszym artykułem regulaminu, konsument nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, od których nie można odstąpić w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

9.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

9.5 Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

9.6. 10.5 Wzór formularza odstąpienia od Umowy Zakupu stanowi załącznik do Regulaminu.

9.7 Dane kontaktowe Sprzedającego: adres dostawy Dětochova 369, 281 29 Žiželice, adres e-mail pošty info@dopravnispony.cz, telefon +420 777469372

10. Zakup przez Twisto

Płatność "Twisto" jest świadczona przez Twisto payments a.s., numer rejestracyjny spółki: 01615165, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Urząd Rejestru Handlowego w Pradze, Dział B, Wpis 19085, z siedzibą Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1 (zwaną dalej "Twisto") na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę całkowitej ceny zakupu z przedłużonym terminem płatności na rzecz Twisto, na warunkach określonych w "Ogólnych warunkach dla klientów serwisu "TWISTO"".

Decydując się na korzystanie z usługi Twisto, Kupujący oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych i ukończył 18 lat oraz jest świadomy, że usługa płatności "Twisto" przeznaczona jest wyłącznie dla osób spełniających powyższe wymagania.

W przypadku korzystania przez Kupującego z usługi "Twisto" udostępnianej przez Sprzedawcę i świadczonej przez Twisto, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności (tj. całkowitej ceny zakupu i kosztów wysyłki) w terminie 14 dni od daty wysyłki towaru lub usługi.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą skompletowania zamówienia przez Kupującego, przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego (poprzez pisemne potwierdzenie przesłane pocztą elektroniczną) oraz dokonania zapłaty za zamówiony towar lub usługę przez Kupującego lub za pomocą serwisu "Twisto". Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z serwisu "Twisto" niniejsze zamówienie jest wiążące i nie służy jako rezerwacja towaru lub usługi.

Kupujący wyraża zgodę na to, że wybierając usługę Twisto w koszyku Kupca i po późniejszym zatwierdzeniu wniosku przez Twisto, Kupujący akceptuje "Ogólne warunki handlowe dla klientów "TWISTO"".

W ramach Programu Weryfikacji Klienta, w którym bierze udział nasz sklep internetowy, określamy Państwa zadowolenie z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych. Są one wysyłane do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że odmówisz ich otrzymywania zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified by Customers odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na określeniu Państwa satysfakcji z dokonanych u nas zakupów. Korzystamy z usług firmy Heureka.cz, operatora portalu Heureka.cz, aby wysyłać Państwu ankiety, oceniać Państwa opinie i analizować naszą pozycję na rynku; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych przez Państwa towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim do ich własnych celów podczas wysyłania ankiet e-mailowych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy drogą elektroniczną w ramach programu Customer Verified, odrzucając kolejne kwestionariusze za pomocą linku znajdującego się w mailu z kwestionariuszem. Jeśli się temu sprzeciwisz, nie będziemy dalej wysyłać Ci kwestionariusza.

W Žiželicach w dniu 22.5.2018 r.


Štěpán Pavlíček